Newsletter Politechniki Białostockiej

Klauzula informacyjna

Podanie adresu e-mail w celu subskrypcji newslettera PB Administrator traktuje jako wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie ww. danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@pb.edu.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji „Newslettera PB” na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody - Art. 6 ust. 1 lit. a RODO1
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem sytuacji, w których obowiązek przekazania danych osobowych będzie wynikać z przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane będą w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonego celu, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w Uczelni lub też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter PB”.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani /Pana zgody przed jej wycofaniem,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 8. Uczelnia nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi „Newsletter PB”. Takie żądanie następuje poprzez kliknięcie w napis „Wypisz się!”.
 10. Uczelnia nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski.
 11. Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności. (tu aktywny link do Polityki prywatności)

1Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz.U.UE.L.2016.119.1)